Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju

USTAWA

z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju

Art. 1.

Do strategicznych zasobów naturalnych kraju zalicza się:

1) wody podziemne oraz wody powierzchniowe w ciekach naturalnych i w źródłach, z których te cieki biorą początek, w kanałach, w jeziorach i zbior- nikach wodnych o ciągłym dopływie w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803, z
2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717),
2) wody polskich obszarów morskich wraz z pasmem nadbrzeżnym i ich natu- ralnymi zasobami żywymi i mineralnymi, a także zasobami naturalnymi dna i wnętrza ziemi znajdującego się w granicach tych obszarów w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Pol- skiej i administracji morskiej (Dz.U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz.
96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 34, poz. 145, z
1997 r. Nr 111, poz. 726, z 1999 r. Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1321),
3) lasy państwowe,
4) złoża kopalin niestanowiące części składowych nieruchomości gruntowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268),
5) zasoby przyrodnicze parków narodowych.

Art. 2.
Zasoby naturalne wymienione w art. 1 stanowiące własność Skarbu Państwa nie pod- legają przekształceniom własnościowym, z zastrzeżeniem przepisów zawartych w ustawach szczególnych.

Opracowano na pod- stawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1051, z
2003 r. Nr 113, poz.
1068;

Art. 3.
Gospodarowanie strategicznymi zasobami naturalnymi jest prowadzone zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w interesie dobra ogólnego.

Art. 4.
Dla osiągnięcia celu określonego w art. 3, właściwe organy administracji publicznej oraz inne podmioty, sprawujące na podstawie odrębnych przepisów zarząd nad zaso- bami naturalnymi wymienionymi w art. 1, mają obowiązek:

1) utrzymać, powiększać i doskonalić zasoby odnawialne,

2) użytkować złoża kopalin zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Art. 5.
1. Świadczenia pozaprodukcyjne zasobów naturalnych Skarbu Państwa na potrze- by własne ludności, szczególnie rekreacja oraz niekomercyjny zbiór runa leśne- go, są nieodpłatne.

Art. 6.
1. Wstęp do lasów państwowych i dostęp do cieków i zbiorników wodnych stano- wiących własność Skarbu Państwa jest wolny.

2. Szczegółowe zasady korzystania ludności z zasobów naturalnych określają od- rębne przepisy.

Art. 7.
Roszczenia osób fizycznych, byłych właścicieli lub ich spadkobierców, z tytułu utra- ty własności zasobów wymienionych w art. 1, zaspokojone zostaną w formie rekom- pensat wypłaconych ze środków budżetu państwa na podstawie odrębnych przepi- sów.

Art. 8.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ust. 2 w art. 5 skreślony

Created by Themi sp. z o.o. All rights reserved. Treści zawarte na stronie podlegają ochronie i nie mogą być w żaden sposób kopiowane ani rozpowszechniane, bez pisemnej zgody ich autorów.
Created by idea4net. Powered by of Ole Bright Drukarnia Kraków Upadłość Konsumencka Kraków