Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa.

DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO
z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa.

Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r., o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 3) — Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego postanawia a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Art. 1.
(1) Lasy i grunty leśne o obszarze ponad b) grunty deputatowe administracji i straży 25 ha, stanowiące własność lub współwłasność osób fizycznych i prawnych przechodzą na własność Skarbu Państwa.
(2) Wraz z lasami i gruntami leśnymi przechodzą na własność Skarbu Państwa, o ile stanowią własność lub współwłasność tej samej osoby:
a) wszelkie śródleśne grunty, łąki i wody.
b) grunty deputatowe administracji i straży leśnej
c)    wszelkie nieruchomości i ruchomości położone na terenie obiektu leśnego, przechodzącego na własność Skarbu Państwa, niezależnie od swego przeznaczenia,
d)    wszelkie, nieruchomości i ruchomości, służące do prowadzenia gospodarstwa leśnego (zabudowania, urządzenia techniczne, transportowe, komunikacyjne i t. p.) niezależnie od swego położenia,
e)    wszelkie zapasy materiałowe (remanenty) zarówno w lesie jak i zakładach przemysłowych, przechodzących na własność Skarbu Państwa.
3)    Przepisy art. (1) i (2) nie odnoszą się do lasów i gruntów leśnych:
a)    stanowiących własność samorządu terytorialnego,
b)    podzielonych prawnie lub faktycznie przed dniem 1-go września 1939 r. na parcele nie większe niż 25 ha, a stanowiących własność osób fizycznych, grunty których nie są objęte przepisami artykułu 2 lit. e) dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 7. dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 17).
Art. 2. Lasy i grunty leśne wraz ze związanymi z nimi gospodarczo gruntami nieleśnymi oraz innymi nieruchomościami i ruchomościami,, będące własnością osób narodowości niemieckiej przechodzą na własność Skarbu Państwa, niezależnie od zajmowanej powierzchni.
Art. 3. (1) Kierownik Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych, w wypadkach szczególnych, uzasadnionych względami gospodarczymi lub społecznymi, może orzec przymusowy wykup na rzecz Skarbu Państwa także obiektów leśnych lub ich części o Obszarze poniżej 25 ha.
(2) Zasady ustalania odszkodowania z tytułu wykupowanych przymusowo obiektów leśnych określi Kierownik Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych.
Art. 4. (1) Wszelkie umowy, dotyczące  użytkowania obiektów, przechodzących na własność
Skarbu Państwa, są z mocy samego prawa nieważne.
(2) Odpowiedzialność Skarbu Państwa za do-tychczasowe obdłużenie hipoteczne będzie uregulowana osobnym dekretem.
Art. 5. (1) Osobom fizycznym, wywłaszczonym na zasadzie art. 1 niniejszego dekretu, o ile nie otrzymują zaopatrzenia na podstawie art. 19 dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 17) będzie wypłacane zaopatrzenie miesięczne w wysokości zależnej od wartości obiektu, przechodzącego na własność Skarbu Państwa, nie wyższe jednak niż uposażenie urzędnika państwowego VI-ej grupy.
(2) Wysokość zaopatrzenia ustali Kierownik Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych.
Art. 6. (1) Przepisanie tytułu własności w księgach hipotecznych nastąpi na wniosek właściwej dyrekcji Lasów Państwowych.
(2) Administrację obiektów leśnych (art. 1—3) przejętych na własność Skarbu Państwa sprawuje Resort Rolnictwa i Reform Rolnych za pośrednictwem organów, administracji Lasów Państwowych.
Art. 7. Kto udaremnia lub utrudnia wprowadzenie w życie przejścia lasów i gruntów leśnych na własność Skarbu Państwa, albo nawołuje do czynów skierowanych przeciw temu przejściu lub czyny takie publicznie pochwala podlega karze więzienia lub karze śmierci.
Art. 8. Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Kierownikowi Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych,
Art. 9. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Krajowej Rady Narodowej:    Bolesław Bierut
Przewodniczący Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego oraz Kierownik Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych:
Edward Osóbka-Morawski

Created by Themi sp. z o.o. All rights reserved. Treści zawarte na stronie podlegają ochronie i nie mogą być w żaden sposób kopiowane ani rozpowszechniane, bez pisemnej zgody ich autorów.
Created by idea4net. Powered by of Ole Bright Drukarnia Kraków Upadłość Konsumencka Kraków